Algemene voorwaarden

1. Onze prijzen moeten verstaan worden, netto, zonder disconto, geleverd in België tijdens de kantooruren, behoudens anders en schriftelijk overeengekomen. Bedingen van de koper die van onze algemene voorwaarden afwijken kunnen ons niet tegengesteld worden, tenzij zij door ons schriftelijk erkend werden.
2. De termijnen voor levering vastgesteld gelden slechts ten titel van aanduiding. Vertraging zal voor ons geen verplichting tot schadevergoeding doen ontstaan. Levering wordt in normale omstandigheden voorzien binnen de vier werkdagen na de orderbevestiging.
3. Wij behouden ons het recht voor de bestelling te vernietigen indien als gevolg van politieke, sociale of economische gebeurtenissen, als oorlog, opstand, sociale beroering of stakingen de kostprijs en/of leveringskosten belangrijke verhoging ondergingen. Tenzij de koper zich bereid verklaart de verhoogde kosten te vergoeden.
4. Niet-levering door de leverancier bij wie wij de hierbij bedoelde waren zullen besteld hebben zal te onzen opzichte als een geval van overmacht beschouwd worden.
5. Onze waren worden de bestemmeling toegezonden op zijn risico, zelfs wanneer de verzending franco geschiedt. Zij dienen door onze kopers te worden aanvaard binnen de acht dagen. Na verloop van deze termijn zullen zij geacht worden te zijn aanvaard en zal geen klacht meer ontvankelijk zijn. Kopers die onze waren rechtstreeks doorsturen of verder verkopen zijn verplicht de aanvaarding te doen bij levering.
6. Een speling van circa 10% inzake de bestelde hoeveelheden en kwantiteiten zal door de koper worden gedoogd. Tevens kan Beurstapijten.be geen 100% kleur garantie garanderen, indien er meerdere rollen worden afgenomen.
7. Alle betalingen dienen op voorhand aan onze maatschappelijke zetel te geschieden. De kwijting op een factuur geldt niet als bewijs dat voorgaande facturen betaald werden. Uitzonderingen op deze betalings- voorwaarden dienen schriftelijk aan ons worden gevraagd. Prijzen die worden vernoemd op de website en per mail en/of andere communicatie vormen zijn steeds exclusief btw.
8. Iedere achterstallige betaling zelfs gedeeltelijk vanwege de klant op de vervaldatum, laat ons toe bij rechte en automatisch het contract nietig te verklaren. De kennisgeving van deze nietigverklaring kan via elke gerechtelijke weg geschieden. De verwijlintresten, evenals de forfaitaire vergoeding, blijven ons verschuldigd onafgezien van de nietigverklaring van de verkoop. In geval van laattijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest van 1.5 % per maand vanaf de datum van de vervaldag aangerekend worden op het totaal bedrag van de eisbaar geworden schuldvordering. Daarenboven wordt het bedrag van de factuur verhoogd met 20% met een minimum van 50,00 €, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten.
9. Beurstapijten.be behoudt eveneens het recht voor elke levering te weigeren aan kopers op wier goederen beslag wordt gelegd, tegen wie een of meer wissels werden geprotesteerd, die in staat van faling zouden verklaard zijn, een WCO aangevraagd hebben, of met hun schuldeisers een regeling trachten te treffen.
10. Alle geschillen in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van Kortrijk. De verkoper kan tevens het geschil laten beslechten voor de Rechtbank van de woonplaats van de debiteur.
11. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden verondersteld gekend te zijn door de koper: de ontstentenis van enige reactie binnen de zeven dagen na de allereerste kennisname zal de tegenstelbaarheid teweegbrengen en dit ook voor de navolgende overeenkomsten. Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel- en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenoverstelde bedingen.
12. In geval van achterstallige betaling behoudt Beurstapijten.be zich het recht voor, en dit zonder dagvaarding, zijn prestaties op te heffen, ongeacht of deze voortvloeien uit het huidige dan wel uit voorgaande of latere contracten en deze pas te hervatten, behoudens andere bepalingen, vanaf de regularisatie van de betaling.
13. Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen, welke voor de koper uit de samenwerkingsovereenkomst voortvloeien, blijven geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop